Отчетност

 

                 Всички дарения на фондация „Биенале на София“ се отразяват в Книга на даренията, сключва се договор за дарение, сумата се превежда по банков път, издава се официален документ.

             Фондация „Биенале на София“ не разпределя печалба.

              Имуществото на фондация „Биенале на София“ се управлява по начин, който осигурява прозрачност и достатъчно приходи за финансово обезпечаване на осъществяване на целите ѝ.

Фондацията може да учредява и управлява обособени фондове, съгласно волята на учредителя.

За имуществото на фондацията се води отчетност и контрол, съобразно действащото законодателство.

Фондацията приема годишен план и отчет за своята дейност, които се публикуват на Интернет сайта на фондацията и/или на нотариален сайт.

Председателят съблюдава точното прилагане на данъчното законодателство, счетоводство и ежегодна отчетност, лично или чрез нает специалист.

               Преди учредяването на фондацията, бе водена полемика, дали тя да се учреди в частна или в публична полза.

Крайното решение бе, субектът да се учреди в частна полза. Мотивите за това бяха нестабилността и изменчивостта на законите в страната и не толкова изчерпателно записаните текстове. Няма да е прецедент в историята, имуществото на субект в публична полза да бъде иззето и предадено на друг субект, с не толкова идеални управленски намерения, а реално да се извърши обсебване на марка, права, интереси, имоти...   

 

 

 

Общи правила.

Права

      Copyright © Всички права запазени 2018 Фондация Биенале на София

Site by  ALEGZANDER   LLC